Gizlilik Politikası

AB Tüzüğü’nün 13. ve devamı maddeleri uyarınca KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 2016/679 (GENEL VERİ KORUMA YÖNETMELİĞİ – GDPR)

Öncül

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat uyarınca, merkezi Reggio Calabria, Via Vecchia Provinciale Archi, 197, KDV numarası 02160630808’de bulunan Sunland Optics Srl, Veri Denetleyicisi olarak, Reg gibi geçerli düzenlemeler uyarınca kişisel verilerin kullanımına ilişkin bilgi sağlamakla yükümlüdür. AB 2016/679 (Genel Veri Koruma Yönetmeliği – GDPR) ve 196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve müteakip değişikliklerin yanı sıra Kişisel Verilerin Korunması Garantörü gibi hem ulusal hem de uluslar üstü makamların konuya ilişkin hükümleri).

Belirtilen mevzuata göre, kişisel verilerin işlenmesi, doğruluk, yasallık, şeffaflık ve Kullanıcının gizliliğinin ve haklarının korunması ilkelerine dayanacaktır.

1. Veri Kontrolörü

Veri Denetleyicisi Sunland Optics srl’dir, pro-tempore yasal temsilcisinin şahsında, KDV numarası: 02160630808, kayıtlı ofisi Via Vecchia Provinciale Archi n. 167, Reggio Calabria, Tel.: 0965/813264; e-posta: amministrazione@goboservice.com.

Bu bilgiler yalnızca Veri Denetleyicisinin sahip olduğu aşağıdaki sitelerle ilgilidir.

Bu bilgiler, Kullanıcı tarafından Sitedeki diğer bağlantılara erişilerek başvurulabilecek diğer siteler için geçerli değildir.

2. İşlenen veriler

Aşağıdaki paragrafta belirtilen amaçlara ulaşmak için Veri Sorumlusu aşağıdakileri içeren bilgileri işleyebilir:

 1. Kullanılan cihazın IP adresi, siteye erişim zamanı ve ziyaret edilen sayfalar, tarama tercihleri, Kullanıcı tarafından kullanılan işletim sistemine ilişkin parametreler gibi web sitesi tarama davranışını izlemeye uygun veriler.
 2. Kimlik ve iletişim verileriad, soyad, e-posta, telefon numarası, meslek gibi, Kullanıcılar tarafından bilgi talep etmek için uygun formlarda iletildiği takdirde, ayrıca iletişim kanalları (telefon, e-posta, whatsapp, faks vb.) aracılığıyla Veri Sorumlusu ile etkileşimde ve ayrıca sözleşmeden doğan veya sözleşme dışı yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili diğer her türlü faaliyet için.
 3. Kullanıcının talebi üzerine Veri Sorumlusuna bildirilen diğer kişisel veriler. Veri Kontrolörü, 9. maddede belirtilen belirli kategorilerdeki verileri işlemez. AB 2016/679, bu nedenle, bu bilgilerin 3. maddesinin m bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu tür veriler iletilmişse derhal silinecek veya anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Dayanağı

Kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 1. Kullanıcının taleplerini yanıtlamak veya yerine getirmek ,Ürün ve/veya hizmet satışı için bir sözleşme imzalamak, hem sözleşme öncesi hem de sözleşme aşamasında ortaya çıkan yükümlülükleri zamanında yerine getirmek. Bu muamelenin yasal dayanağı aşağıdaki hususlar olacaktırbir sözleşmenin imzalanması İlgili tarafın taraf olduğu veya ilgili tarafın talebi üzerine kabul edilen sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması.
 2. Her zaman yalnızca sözleşmeyi yönetmek amacıyla, yasalar, yönetmelikler ve/veya topluluk düzenlemeleri tarafından öngörülen belirli yükümlülükleri yerine getirmek, yürütmek veya yerine getirilmesini talep etmek veya belirli görevleri yerine getirmek;
 3. Müzakerelerden ve/veya sözleşmenin kendi hükümlerinden kaynaklanan tüm karşılıklı hakları koruyun;
 4. Ekonomik faaliyetin ticari ve endüstriyel gizliliğe ilişkin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmesi , bu işlemin yasal dayanağı Veri Kontrolörünün meşru menfaatinin korunmasıdır.
 5. İstatistiksel amaçlar: Bu işleme, Veri Kontrolörünün ürün veya hizmetlerinin kalitesini artırmak için işini ilerletme konusundaki meşru menfaatine dayanmaktadır,
 6. Doğrudan Pazarlama:
 • Müşterilere, e-posta yoluyla, önceki sözleşmelere konu olanlara benzer ürün ve / veya hizmetler için Şirketin doğrudan pazarlamasına ilişkin iletişimler göndermek. Bu işlemenin yasal dayanağı, Veri Kontrolörünün teklifleri için optimize edilmiş bir pazarlama faaliyetine yönelik meşru menfaatidir (GDPR’nin 47. Maddesi).
 • Benzer ürünleri satın almamış olmalarına rağmen, bu maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda verilerin işlenmesine izin vermiş olan kullanıcılara e-posta yoluyla Şirketin doğrudan pazarlamasına ilişkin iletişimler göndermek.
 1. Ürünler ve hizmetler hakkında değerlendirmeler ve incelemeler talep edin, bu durumda işleme, Veri Kontrolörünün ürünlerinin veya hizmetlerinin tanıtımı ve iyileştirilmesine ilişkin meşru menfaati temelinde gerçekleştirilir.
 2. Veri Sorumlusunun veya üçüncü tarafların bir hakkının, GDPR’nin 47. maddesi uyarınca öncelikli menfaat olarak kabul edilen adli veya yargı dışı yollarla korunması;
 3. Düzgün gezinmeye izin verin Veri Sorumlusu’nun sitesinin çerezler aracılığıyla, cc.dd. navigasyon verileri (çerezler hakkında özel bilgilere bakın).
 4. Kullanıcının açık, özgür ve bilgilendirilmiş rızasını vermiş olması halinde ve bunun iptaline kadar, elektronik araçlar aracılığıyla da, sunulan hizmetleri iyileştirmek ve kullanıcının ilgisini çekecek ticari teklifler sunmak amacıyla belirli davranışların ve tüketim alışkanlıklarının analiz faaliyetlerini (profilleme) gerçekleştirmek.
 5. Veri Kontrolörünün meşru menfaati temelinde, kesinlikle gerekli ve orantılı olduğu ölçüde ağların ve bilgilerin güvenliğini garanti etmek;
 6. GDPR’nin 48. maddesi uyarınca üstün menfaat olarak kabul edilen Veri Sorumlusunun meşru menfaati temelinde, dahili idari amaçlar için Veri Sorumlusunun bağlı kuruluşlarının veya iştiraklerinin diğer şirketlerine iletişim.
 7. Veri Kontrolörünün GDPR madde 9 uyarınca belirli kategorilerdeki verilerin sağlanmasını talep etmediği göz önünde bulundurulduğunda, sözleşmenin yürütülmesi amacıyla Kullanıcının yukarıda belirtilen belirli kategorilerdeki verileri bağımsız olarak sağladığı (örneğin ırksal veya etnik kökeni, siyasi görüşleri, dini veya felsefi inançları veya sendika üyeliğini ortaya çıkarmaya uygun görüntüler göndererek, Kullanıcı tarafından sağlanan kişinin sağlığı veya cinsel yaşamı veya cinsel yönelimi ile ilgili veriler) ve bu tür bir işlemenin sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olduğu durumlarda, işlemenin yasal dayanağı ‘Kullanıcı’nın açık, özgür ve bilgilendirilmiş rızası olacaktır.

Verilerin sağlanması isteğe bağlıdır. Ancak, zorunlu olarak kabul edilen verilerin (* işareti ile işaretlenmiş) sağlanmaması, siteye doğru kayıt yapılmasını ve talep edilen hizmetlerin kullanılmasını ve sözleşmenin imzalanmasını ve/veya yürütülmesini engelleyecektir.

4. İşleme yöntemleri

İşlem, manuel ve/veya BT ve telematik araçlarla, kesinlikle amaçların kendileriyle ilgili organizasyonel ve işleme mantıklarıyla ve her durumda organizasyonel ve fiziksel önlemlere uygun olarak verilerin güvenliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini garanti edecek şekilde gerçekleştirilecektir. ve yürürlükteki hükümler tarafından öngörülen mantık.

Veri Kontrolörü, Kullanıcının rızasıyla, GDPR’nin 22. maddesinin 1. ve 4. paragraflarında atıfta bulunulan profil oluşturma dahil olmak üzere otomatik karar verme süreçlerini benimser. Bu işleme, örnek olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcının bilgilerini bilmeyi amaçlayan formların doldurulmasıyla gerçekleşir: dil, milliyet, Sahibini seçmesine neden olan nedenler, meslek, ait olduğu şirket türü, ürün incelemeleri. vs. yanı sıra çerezlerin yüklenmesi yoluyla (daha fazla ayrıntı için çerezlerin kullanımına ilişkin bilgilere bakın. Bu veriler elektronik yollarla da işlenecektir.

5. Bilginin kapsamı, yayılması ve iletişimi

Kullanıcı tarafından sağlanan veriler ve bilgiler yalnızca Veri Denetleyicisi ve işleme konusunda yetkilendirilmiş kişiler (çalışanlar, stajyerler, işbirlikçiler gibi) tarafından bilinecek ve bu durumda yalnızca kendilerinden talep edilen işbirliğiyle kesinlikle ilgili verilere erişebileceklerdir. bireysel yetkilendirmelerin içeriğine uygun olarak.

Sağlanan veriler, yalnızca Kullanıcı tarafından açıkça talep edildiğinde ve bilgilendirilmiş onay ile ulusal ve/veya uluslararası olarak ifşa edilebilir.

Kişisel veriler, uygun prosedürlerle, dahili işbirlikçilere, harici işbirlikçilere – örneğin, hukuk, ticaret ve vergi danışmanlığı firmaları, yarı zamanlı teknik danışmanlar – Gelir İdaresi Başkanlığı’na, nakliye hizmeti şirketlerine iletilecektir. Kredi kuruluşlarına, müşterilere ve/veya tedarikçilere; bir Nakliye şirketine; Kredi transfer ve geri kazanım şirketine, Adli Makama ve her halükarda yukarıda belirtilen amaçların doğru bir şekilde yerine getirilmesi için iletişimin gerekli olduğu kişilere.

Kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında Avrupa Birliği ülkelerine ve üçüncü ülkelere aktarılabilecektir. Bununla birlikte, üçüncü ülkeler söz konusu olduğunda, yalnızca bu ülkelerin yeterli düzeyde veri korumasını garanti ettiği veya Kullanıcı ile Mal Sahibi arasında öngörülen bir sözleşmenin imzalanması veya yürütülmesi veya GDPR madde 49 uyarınca Kullanıcının talebi üzerine kabul edilen sözleşme öncesi önlemlerin ” uygulanması için aktarımın gerekli olduğu durumlarda aktarılacaktır.

Sahibi, www.goboservice.com web sitesinin Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. tarafından sağlanan “Trusted Shops Trustbadge” kalite mührünü uyguladığını bildirir. 15C, 50823 Köln. Bu araç, sitede sunulan hizmetlerin ve / veya ürünlerin kalitesini müşteri yorumları aracılığıyla belgelendirmeyi amaçlamaktadır. Bu araç, ürünlerin en iyi şekilde pazarlanmasında sahibinin meşru menfaatini korumaya hizmet eder. Bu nedenle, Kullanıcı Sahibinin bir ürününü ve / veya hizmetini satın aldığında ve bu işleme onay verdiğinde, kimlik ve e-posta adresi otomatik olarak yukarıda belirtilen konulara iletilecek ve kendisine konuyla ilgili bir inceleme talebi gönderecektir. satın alınan hizmetlere ve/veya ürünlere. Bu durumda, Trusted Shops’un hüküm ve koşulları geçerlidir.

6. Saklama süresi

Veriler, sözleşme ilişkisinin devamı süresince ve kurulmasından önceki dönem için; ayrıca ilişkinin sona ermesinden sonra da mali ve vergi mevzuatı tarafından öngörülen hakların zamanaşımı süresi ve/veya hukuka uygunluk şartları dahilinde işlenir.

Madde 6 f bendinde atıfta bulunulan amaçlar doğrultusunda işlenen veriler, bu bilgilerin 7. maddesinde atıfta bulunulan haklara halel gelmeksizin 5 yıl süreyle saklanacaktır.

Madde 6 lett. ‘J’de belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanan veriler 24 ay süreyle saklanacaktır. Bu süreden sonra silinecek veya anonimleştirilecektir.

7. İlgili tarafın haklarının kullanılması

GDPR’nin kendisi tarafından sağlanan sınırlamalar hariç olmak üzere, Kullanıcı istediği zaman aşağıdaki hakları kullanabilir:

 1. kişisel verilere erişim (GDPR Madde 15);
 2. düzeltme (GDPR Madde 16), iptal (GDPR Madde 17), kendisiyle ilgili verilerin işlenmesinin sınırlandırılması (GDPR Madde 18);
 3. veri taşınabilirliği (GDPR Madde 20)
 4. işlemeye itiraz (GDPR Madde 21)
 5. rızanın geri çekilmesi, sağlandığı durumlarda: rızanın geri çekilmesi, geri çekilmeden önce verilen rızaya dayalı olarak işlemenin yasallığını etkilemez;
 6. denetim makamına (Kişisel Verilerin Korunması Garantörü) şikayet.

Bu hakların kullanımı, privacy@goboservice.com adresine e-posta yoluyla bir talep gönderilerek gerçekleştirilebilir.

8. İtiraz hakkının kullanılması

Kullanıcı, kendisiyle ilgili kişisel verilerin doğrudan pazarlama amacıyla işlenmesine istediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Bu hakkınızı privacy@goboservice.com adresine e-posta yoluyla bir talep göndererek kullanabilirsiniz.

Bu bilgiler 01 Ağustos 2021 tarihi itibariyle güncellenmiştir.