Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE I W SKUTKU ART. 13 i nast. Rozporządzenia UE nr. 2016/679 (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH – RODO)

Przesłanka

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych Sunland Optics Srl z siedzibą w Reggio Calabria, Via Vecchia Provinciale Archi, 197, NIP 02160630808, jako Administrator Danych, jest zobowiązana do udzielenia informacji dotyczących wykorzystania danych osobowych, zgodnie z obowiązujące przepisy, takie jak Rozp. UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) i dekret ustawodawczy 196/2003 z późniejszymi zmianami , a także przepisów krajowych i ponadnarodowych organów w tym zakresie, takich jak Gwarant Ochrony Danych Osobowych).

Zgodnie ze wskazanymi przepisami przetwarzanie danych osobowych będzie oparte na zasadach poprawności, legalności, przejrzystości oraz ochrony prywatności i praw Użytkownika.

1. Administrator danych

Administratorem danych jest Sunland Optics srl, w osobie jej pro-tempore prawnego przedstawiciela, NIP: 02160630808, z siedzibą przy Via Vecchia Provinciale Archi n. 167, Reggio Calabria, tel.: 0965/813264; e-mail: amministrazione@goboservice.com .

Informacje te dotyczą wyłącznie następujących serwisów należących do Administratora Danych.

Informacje nie dotyczą innych witryn, z którymi Użytkownik może się zapoznać, korzystając z innych linków w Witrynie.

2. Dane przetwarzane

Dla realizacji celów wskazanych w poniższym akapicie Administrator może przetwarzać informacje, które obejmują:

 1. Dane odpowiednie do śledzenia zachowania podczas przeglądania stron internetowych , takie jak adres IP używanego urządzenia, czas dostępu do witryny i odwiedzane strony, preferencje przeglądania, parametry dotyczące systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 2. Dane identyfikacyjne i kontaktowetakich jak imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, zawód, o ile zostały podane przez Użytkowników w odpowiednich formularzach żądania informacji, a także w interakcji z Administratorem za pośrednictwem kanałów kontaktu (telefon, e-mail, WhatsApp, faks itp.), a także do wszelkich innych czynności związanych z wykonywaniem zobowiązań umownych lub pozaumownych.
 3. Wszelkie inne dane osobowe podane do wiadomości Administratorowi na żądanie Użytkownika . Administrator Danych nie przetwarza poszczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 Reg. UE 2016/679, zatem bez uszczerbku dla przepisów art. 3, niech. m tych informacji, jeśli takie dane zostały przekazane, zostaną one niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 1. odpowiadania lub realizowania żądań Użytkownika ,zawrzeć umowę sprzedaży produktów i/lub usług, terminowo wywiązać się z zobowiązań powstałych zarówno na etapie przedumownym, jak i kontraktowym. Podstawą prawną tego leczenia będziewykonanie umowy , której stroną jest zainteresowana strona lub wykonanie środków przedumownych przyjętych na wniosek zainteresowanej strony.
 2. Wypełniać, wykonywać lub wymagać wypełnienia określonych zobowiązań lub wykonywania określonych zadań przewidzianych przepisami prawa, regulacjami i/lub przepisami wspólnotowymi, zawsze wyłącznie w celu zarządzania umową;
 3. Chronić wszelkie wzajemne prawa wynikające z negocjacji i/lub z samego postanowienia umowy;
 4. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tajemnicy gospodarczej i przemysłowej , podstawą prawną tego traktowania jest ochrona prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych.
 5. Cele statystyczne : przetwarzanie to opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych polegającym na prowadzeniu działalności w celu poprawy jakości produktów lub usług.,
 6. Marketing bezpośredni :
 • wysyłać Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej komunikaty dotyczące marketingu bezpośredniego Spółki produktów i/lub usług podobnych do tych będących przedmiotem wcześniejszych umów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora w zoptymalizowaniu działań marketingowych dotyczących jego ofert (motyw 47 RODO).
 • Wysyłania pocztą elektroniczną komunikatów dotyczących marketingu bezpośredniego Spółki do użytkowników, którzy mimo braku zakupu podobnych produktów wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach, o których mowa w niniejszym punkcie.
 1. Żądać ocen i recenzji produktów i usług, w tym przypadku przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na promocji i doskonaleniu jego produktów lub usług.
 2. Ochrona praw administratora danych lub osób trzecich, na drodze sądowej lub pozasądowej, uznanych za nadrzędny interes zgodnie z motywem 47 RODO;
 3. Zezwól na prawidłową nawigację strony Administratora danych za pomocą plików cookies, cc.dd. dane nawigacyjne (patrz szczegółowe informacje na temat plików cookie).
 4. przeprowadzania, jeżeli Użytkownik wyraził na to wyraźną, dobrowolną i świadomą zgodę oraz aż do jej cofnięcia, również za pomocą narzędzi elektronicznych, czynności analizy określonych zachowań i nawyków konsumpcyjnych (profilowanie) w celu poprawy świadczonych usług i adresowania komercyjnego propozycje interesujące dla użytkownika.
 5. Gwarantować bezpieczeństwo sieci i informacji , w zakresie ściśle niezbędnym i proporcjonalnym, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych;
 6. Komunikowanie się innym spółkom stowarzyszonym lub zależnym Administratora danych w wewnętrznych celach administracyjnych , na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, uznanego za nadrzędny interes zgodnie z motywem 48 RODO.
 7. Zważywszy, że Administrator Danych nie wymaga podania określonych kategorii danych na podstawie art. 9 RODO, w którym Użytkownik w celu wykonania umowy samodzielnie podaje ww. poszczególne kategorie danych (np. przesyłając zdjęcia odpowiednie do ujawnienia pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych lub przynależności do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby podanej przez Użytkownika) i takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, podstawą prawną przetwarzania będzie wyraźna, dobrowolna i świadoma zgoda „Użytkownika.

Podanie danych jest opcjonalne. Jednak niepodanie danych uznanych za obowiązkowe (oznaczonych znakiem *) uniemożliwi prawidłową rejestrację w serwisie, a także możliwość skorzystania z zamówionych usług oraz zawarcia i/lub wykonania umowy.

4. Metody przetwarzania

Obróbka zostanie przeprowadzona za pomocą narzędzi ręcznych i/lub informatycznych i telematycznych, z logiką organizacyjną i przetwarzania ściśle związaną z samymi celami, a w każdym przypadku w taki sposób, aby zagwarantować bezpieczeństwo, integralność i poufność danych zgodnie z środki organizacyjne i fizyczne oraz logikę przewidzianą w obowiązujących przepisach.

Administrator za zgodą Użytkownika podejmuje zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Przetwarzanie to odbywa się poprzez wypełnianie formularzy mających na celu zapoznanie się z takimi informacjami o Użytkowniku, jak np. język, narodowość, powody, które skłoniły go do wyboru Właściciela, zawód, rodzaj firmy, do której należy, recenzje produktów itp. , a także poprzez instalację plików cookies (szczegóły patrz informacje o stosowaniu plików cookies . Dane te będą przetwarzane również drogą elektroniczną.

5. Zakres wiedzy, rozpowszechnianie i komunikacja

Dane i informacje podane przez Użytkownika będą znane wyłącznie Administratorowi Danych oraz podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania – takim jak pracownicy, stażyści, współpracownicy – którzy w takim przypadku będą mieli dostęp tylko do danych ściśle związanych z zlecona im współpraca zgodnie z treścią indywidualnych upoważnień.

Dostarczone dane mogą zostać ujawnione na szczeblu krajowym i/lub międzynarodowym tylko na wyraźne żądanie Użytkownika i za świadomą zgodą.

Dane osobowe będą przekazywane, z zachowaniem odpowiednich procedur, współpracownikom wewnętrznym, współpracownikom zewnętrznym – takim jak np. firmy doradztwa prawnego, handlowego i podatkowego, konsultanci techniczni w niepełnym wymiarze godzin – Urzędowi Skarbowemu, firmom świadczącym usługi spedycyjne. instytucje kredytowe, klienci i/lub dostawcy; firma transportowa; Firmie zajmującej się przelewami i windykacją należności, organowi sądowemu oraz, w każdym przypadku, wszystkim podmiotom, którym komunikacja jest konieczna do prawidłowej realizacji celów wskazanych powyżej.

Dane osobowe mogą być przekazywane do krajów Unii Europejskiej oraz do krajów trzecich w odniesieniu do Unii Europejskiej w zakresie ww. celów. W przypadku państw trzecich będą one jednak przekazywane tylko wtedy, gdy państwa te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych lub gdy przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej między Użytkownikiem a Właścicielem lub do „wykonania” środków przedumownych podjętych na wniosek Użytkownika na podstawie art. 49 RODO.

Właściciel informuje, że strona internetowa www.goboservice.com posiada znak jakości „Trusted Shops Trustbadge” nadany przez Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia. To narzędzie ma na celu poświadczenie jakości usług i / lub produktów oferowanych na stronie poprzez recenzje klientów. Narzędzie to służy ochronie uzasadnionego interesu właściciela w optymalnym marketingu produktów. W związku z tym w przypadku, gdy Użytkownik kupuje produkt i / lub usługę Właściciela i wyraża zgodę na to leczenie, identyfikator i jego adres e-mail zostaną automatycznie przekazane wyżej wymienionym podmiotom, które wyślą mu prośbę o opinię na temat do zakupionych usług i/lub produktów. W takim przypadku obowiązuje regulamin Trusted Shops.

6. Okres przechowywania

Dane są przetwarzane przez cały czas trwania stosunku umownego oraz przez okres poprzedzający nawiązanie tego stosunku; a także, po ustaniu stosunku, w granicach przedawnienia praw i/lub w granicach prawa przewidzianych przez przepisy podatkowe i podatkowe.

Dane przetwarzane w celach, o których mowa w art. 6 let. f będą przechowywane przez okres 5 lat, bez uszczerbku dla praw, o których mowa w art. 7 tej informacji.

Dane zbierane w celach, o których mowa w art. 6 lit. „J” będzie przechowywany przez okres 24 miesięcy. Po tym okresie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

7. Wykonywanie praw zainteresowanego

Poza ograniczeniami wynikającymi z samego RODO, Użytkownik może w każdym czasie skorzystać z następujących praw:

 1. dostęp do danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. sprostowania (art. 16 RODO), odwołania (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych (art. 18 RODO);
 3. przenoszenie danych (art. 20 RODO)
 4. sprzeciw wobec przetwarzania ( art. 21 RODO)
 5. wycofanie zgody , w przypadku gdy przewidziano: wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 6. skarga do organu nadzorczego (Gwaranta Ochrony Danych Osobowych).

Skorzystanie z tych praw może nastąpić poprzez wysłanie żądania drogą mailową na adres privacy@goboservice.com

8. Wykonywanie prawa do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, realizowanego na potrzeby marketingu bezpośredniego. Możesz skorzystać z tego prawa, wysyłając prośbę za pośrednictwem poczty e-mail na adres privacy@goboservice.com

Informacje te są aktualizowane od 1 sierpnia 2021 r.